چمدان های گمشده در خطوط هوایی به فروش می رسد ؟!!!!

چمدان های گمشده که صاحبان آنها بعد از ۹۰ روز پیدا نمی شوند به مرکز وسایل گمشده یا مرکز بدون مالک در ’’اسکاتسبرا’’ واقع در ایالت آلاباما-آمریکا منتقل می شوند.

Read more